NY TURNERING I GOLFSIMULATOREN
23. februar 2021
Demodag med Ping og Srixon
20. april 2021
Årsberetning TGK 2020

Tromsø Golfklubb Årsmøte – 2021

Tid: 22. mars kl. 18.00

Sted: Verdensteateret kino

 

Saksliste

 

Sak 1 Valg av møteleder, referent og underskrift av protokoll

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 3 Styrets årsberetning

 

Sak 4 Klubbens årsregnskap 2020 og budsjett 2021

 

Sak 5 Innkomne forslag

 

Sak 6 Info om strategiplan

 

Sak 7 Fastsettelse av medlemskontingent 2021

 

Sak 8 Valg av nytt styre

 

Sakspapirer til årsmøtet:

 

Innhold

 

Saksliste ……………………………………………………………….      1

 

Innhold ……………………………………………………………………    2

 

Styre og komiteer ……………………………………………………………….   3

 

Sak 3 Styrets beretning 2020……………………………………….. 4-5

 

Rapporter fra komiteene ………………………………………………          6-9

 

Sak 4 Klubbens årsregnskap 2020 og budsjett 2021 ……… 10-11

 

Sak 5 Forslag til medlemskontingent 2021 …………………….    12

Kontroll komiteens beretning og valgkomiteens forslag legges frem som separate dokumenter

 

Styre og komiteer

 

Styret i Tromsø GK 2020:

Monica Wara:                                     Styreleder

Eivind Knutsen:                                   Nestleder

Kristoffer Dons Brøndbo:                  Styremedlem

Fred Abelsen:                                      Styremedlem

Morten Marienborg:                           Styremedlem

Trond Vidar Hansen:                          Styremedlem

 

Kontrollutvalg: Kent Helge Holst og Even Liahjell

 

Følgende komiteer med ledere og medlemmer har vært nedsatt:

Rapporter fra komiteene ligger som vedlegg til denne beretning.

Valg: Ulf Jensen og Børge Pettersen

 Barn/Junior: Bjørn Halvor Wikasteen

VTG: Bjørn Halvor Wikasteen

Turnering: Fred Abelsen, Lars Abelsen, Stian Ørbeck Sørheim

Dugnad: Styret

Handicap/Golfbox: Rune Karlsen / Bjørn Sønsteby

Banekomite: Bjørn Sønsteby / Roger Franzen / Rune Karlsen / Arne Munch Ellingsen

Damekomite: Ingen

Kasserer: Monica Wara

Hjemmeside: Daglig leder

Festkomite: Styret

 

Sak 3 Styrets årsberetning for Tromsø Golfklubb 2020

 Året 2020 ble spesielt for hele verden grunnet pandemien vi opplever. Tromsø Golfklubb rakk akkurat å avholde årets klubbtur for medlemmene som gikk til Spania. Når de kom hjem fra klubbturen måtte alle direkte i karantene.

Dette resulterte også i at Klubbens leder ble permittert i 80% fra mars og ut april. Green-keeper som også hadde avtale om oppstart fra april ble utsatt til mai.

Det var svært mye snø på og rundt anlegget som resulterte i at klubben gikk ut med en bønn om at medlemmene ble med på en SPLEIS for å få ryddet bort snøen. Dette ble svært godt mottatt av medlemmene som innbetalte bidrag til at dette ikke ble en ekstra kostnad for klubben. Banen åpnet i midten av juni.

Vår leietaker Lyngen Alps fornyet sin leieavtale med TGK for 5 år. Dessverre så har ikke leietaker kunne benytte seg av anlegget da de ikke har hatt gjester i 2020. De har allikevel betalt all leie til klubben. Dette er en svært viktig inntekt for oss.

TGK har hatt en meget positiv økning i antall nye medlemmer i 2020. Det er gjort en endring i VTG, (Vegen til golf) som gjør det mer attraktivt for nye medlemmer grunnet forenkling av kursene. Vi skal fortsette med den gode jobben for å få inn nye og tidligere medlemmer.

Styret ble delvis nytt med flere nye medlemmer i 2020. Det har blitt avholdt 6 styremøter i tillegg til strategimøter. Det legges ut info på hjemmesiden og på facebook til medlemmene i etterkant av styremøtene.

Fra første styremøte ble styret enige om at vi skulle lage en strategiplan for klubben. Det har blitt lagt ned mye arbeid i dette. Dette er en plan som skal jobbes med i årene fremover.

Det har vært god økonomi i 2020. Vi har leaset en ny maskin til anlegget som gjør jobben til de som jobber ute på banen enklere. Det er ennå behov for nye maskiner og utstyr. Så det gjøres vurderinger for nye investeringer.

Det jobbes også for å få bedret baneforholdene. Styret har vært i kontakt med NIBIO som har befart banen i oktober. Tanken er å se på om det finnes rimelige tiltak som vil heve kvaliteten på fairway. Viser til informasjon om dette på hjemmesiden under Info fra styret i desember. Denne jobben vil fortsette i 2021.

Det jobbes hardt med partnere/sponsorer, så vi henstiller gjerne klubbens medlemmer for tips for hvem vi kan kontakte.

 

 

Styremøter

Det er avholdt 6 ordinære styremøter i perioden. Styret har i tillegg deltatt aktivt i samarbeid med de ulike komiteene i planlegging og gjennomføring av 2020-sesongen.

Golfforum i regi av Golfforbundet ble avlyst grunnet Korona. Det samme ble det Nord Norske ledermøter.

Fred Abelsen og Kristoffer Dons Brøndbo trer i år ut av styret, og vi takker for innsatsen.  Valgkomiteen har igjen jobbet effektivt og funnet svært gode erstattere.  Vi er alle takknemlig for denne frivillige innsatsen som alle i klubben bidrar med.

Prioriterte områder har vært:

  • Nøktern drift og synliggjøring av at vi nå driver hele anlegget som et idrettslag
  • Planlegging av sesongen med særlig vekt på utvikling av banens drift
  • Arrangere turneringer i regi av NGF, klubb og sponsor
  • Lage strategiplan for Tromsø Golfklubb
  • Dugnad og banepleie

 

Medlemsoversikt

Per januar 2021 var antall medlemmer 366, mot 346 på samme tid i 2020.

Aktive fordelt på kjønn og aldersgruppe *
Aldersgruppe Damer Menn I alt
7-12 år 1 5 6
13-18 år 3 8 11
19-24 år 2 19 21
25-39 år 6 104 110
40-59 år 20 106 126
60-69 år 12 39 51
70 år og over 10 31 41
I alt 54 312 366

 

 

Styret Tromsø Golfklubb

Monica Wara                                                  Eivind Knutsen                                 Fred Abelsen

Leder                                                                   Nestleder

Morten Marienborg                                      Kristoffer Dons Brøndbo             Trond Vidar Hansen

Bjørn Sønsteby, Daglig Leder

 

Årsrapport handicapkomite 2020

Handicapkomite 2020 har bestått av Rune Karlsen og Bjørn Sønsteby.

World Handicap System (WHS) ble innført fra 1. mars 2020 og er blitt godt tatt imot av medlemmene.

I det nye systemet er det ikke en årlig revisjon

 

Årsrapport banekomite 2020

Banekomite 2020 har bestått av Rune Karlsen, Arne Munch Ellingsen, Bjørn Sønsteby og Roger Franzen.

Det var mye snø på banen, og det snødde mye i april og mai. Klubben måtte leie inn ekstern maskin og startet brøyting av greenene 11. mai. Alle greenene var brøytet og var fri for snø ca 25. mai. Det var moderat med is under snøen. Det er ca. 4 uker senere enn 2019. Vinter overlevelsen av green gresset var veldig bra. Det bla lagt på vekst duk og temperaturen i jorden gikk fort opp. Slutten på mai og de 3 første ukene i juni fikk vi hjelp av varmt og godt vær. Lite nattefrost. Snøsmeltingen på banen gikk veldig fort. 11. juni var det enkelte steder over 1 meter snø, men vi klarte baneåpning til 20. juni

Gresset hadde klart seg bra gjennom vinteren. Greener hadde bra med en god ettervekst. Dukene på greenene ble liggende til baneåpning. Enkelte greener ble klippet 2 ganger før åpning. Alle greenene ble re-sådd ca. 25. juni og støtte sådd 3 ganger gjennom sesongen. Grundig jobb de siste årene gjør at det ser ut som banen tåler litt tøffere vinter. Greenene ble ok fra starten av juli og utover. I august var greenene veldig bra.  Enkelte foregreens ble det skavet av mose og re sodd gjennom sesongen.

Fairways hadde også en god utvikling og mere gress enn tidligere. Enkelte områder er meget bra og andre sliter vi med dårlig drenering og lite oksygen i jorden. Enkelte fairways ble resådd.

Det er påbegynt ny gang vei til høyre på hull 6. Utbedring av rødt område på venstre side fairway hull 13. Klippemønster for banen ble ikke endret i 2020.

Røde staker er satt opp på mange hull for å forsøke å få til et raskere spill.

Med vennlig hilsen Banekomitee

 

Årsrapport turneringskomite 2020

Turneringskomiteen har i 2020 bestått av:

Stian Ørbeck Sørheim
Fred Abelsen
Lars Abelsen

Klubben har i 2020 arrangert 12 store og små turneringer. Der har deltatt mellom 18 og 56 på årets turneringer noe vi er rimelig fornøyd med. Årets høydepunkt ble NNM singel som gikk av stabelen i august.

Vi hadde som fokus før sesongen å ha et variert turneringsprogram som skulle passe flest mulig av klubbens medlemmer både med tanke på spillform og klasser. Her vil vi trekke frem turneringene «#tee48» og «Vi mot OSS» som begge ble godt tatt imot. Dette vi vil forsøke å fortsette med i 2021.

Vi vil også takke for hjelpen vi har fått av medlemmer utenom komiteen som har stilt opp når det har vært nødvendig dette gjelder spesielt for NNM.

Til slutt vil vi oppfordre klubbens medlemmer til å støtte opp om turneringene klubben arrangerer, snakke positivt om det å være med i turneringer og ta vare på spesielt nye medlemmer som melder seg på.

For turneringskomiteen

Fred Abelsen

  

Dugnadsrapport 2020

Innledning

Behovet for dugnads aktivitet har vært meget stort og oppgavene mange. Det har da også blitt utført mye arbeid for å gjøre banen bedre og triveligere for brukerne. Krattveksten på Breivikeidet er og blir en utfordring. Gjør deg ferdig àrykk tilbake til start, men det må gjøres. Takk til alle som har deltatt – ingen nevnt, ingen glemt.

Fortsatt godt engasjement rundt pynting av utsalgsstedene og det ble gjort en strålende innsats med blomster og pynting. Takk til alle som bidro.

Aktiviteter

Åpningsdugnaden fikk grei oppslutning med 41 deltakere og totalt 130 timer dugnadsarbeid ble gjennomført. Hovedjobben denne på vårdugnaden var å skjære rullene med det nye kunstgresset som skulle legges på alle tee stedene. Raskt og effektiv jobbing og alt ble gjort denne helgen.

Klubbhuset ble vasket og vinduer pusset.

Det ble også fellesdugnad i slutten av juli og i starten av august med ca 85 timer og 30 som deltok.

Gjennom sesonger er det utført ca 300 timer dugnad med banearbeid.

Dugnadsjobben som utføres er uvurderlig og veldig viktig da vi er få bane arbeidere. Håper at enda flere kan bidra noen timer også i 2021.

Flere har også bidratt og gjort en stor jobb til klipping av fairway og rough. Jan Frode Pedersen har ca. 70 timer på klipperen.

Takk til alle som stiller opp.

Ordningen med hulladopsjon fungerer ikke optimalt og klubben ser på hvordan vi kan engasjere flere til å hjelpe med litt banearbeid. Det er behov for hjelp til å holde bunkere og litt klipping av fairways videre fremover. TGK håper å kunne ansette en person som skal bidra med rutinearbeid (klipping) slik at banemannskapet kan frigjøres til annet arbeid på banen. Dette skal prioriteres og forankres bedre i 2021. Det er flere som bidrar med arbeid gjennom hele året og det setter vi utrolig stor pris på.

Skrevet for dugnadskomiteen av Bjørn Sønsteby

 

Årsrapport om sportslige aktiviteter 2020

Trenerressurser som har bidratt i 2020:

Vegard Andreas Haugen, PGA pro (frivillig, ikke ansatt i klubben)

Bjørn Halvor Wikasteen, Trener 1 og VTG ansvarlig

Anne G Ekeland, Trener 1

Fred Abelsen (assistent)

VTG Kurs:

Klubben har gjennomført 2 VTG kurs i 2020 med totalt 29 deltakere. Første kurs i 2020 kom sent i gang som følge av sen sesongstart, og det ble derfor bare 2 kurs mot normalt 3. Derimot har det vært god deltakelse på kursene, og det var i år et prøveprosjekt med at nye medlemmer kunne ta teoridelen som nettkurs og praksis ute på banen med trener 1 ressurser. 26 stk gjennomførte VTG med e-læring. Totalt 55 stk

Klubbens trener1 ressurser har stått for gjennomføring.

Fellestreninger med Vegard:

Det ble i år ikke rom for fellestreninger med Vegard. Han har vært opptatt med fødselspermisjoner og overgang i ny jobb i golfforbundet. Vegard har derimot vært nyttig samtalepartner og rådgiver for VTG ansvarlig i forhold til gjennomføring av kurs.

Barn og golf / Juniorgolf:

Arbeidet med barn og golf har dessverre ligget nede i 2020. Rundt 15 barn fra Tromsø hockey U11 (under 10 år) var også i år på besøk på golfbanen høsten 2020. De syntes dette var topp, og det er planlagt nytt besøk i 2021. Undertegnede vil arrangere eget kurs for juniorer fra hockeymiljøet.

Oppsummering:

Alt i alt har det vært en bra sesong.  Deltakelsen på VTG kurs er veldig bra, men klubben må jobbe for å rekruttere flere trener ressurser. Det blir veldig mye på de få som alltid sier ja. Det er planlagt trener 1 kurs i Tromsø sommeren 2021 og det er viktig at klubben får utdannet flere trener1 ressurser.

 

Tromsø, 25.2.2021

Bjørn Halvor Wikasteen

VTG ansvarlig klubb

  

Sak 4

Regnskap og balanse for Tromsø Golfklubb – 2020 og budsjett 2021

Regnskap

Driftsinntekter                                                                Resultat 2020                    Budsjett 2021

Salg og sponsorvirksomhet.                                       -2.676.437                            -2.955.000

Andre driftsinntekter                                                    -1.014.671                            -1.015.000

Sum driftsinntekter                                                       -3.691.108                           -3..970.000

 

Driftsutgifter

Varekostnader                                                                  605.578                                  576.500

Lønnskostnader                                                            1.504.759                              1.767.797

Andre driftskostnader                                                  1.000.981                              1.315.500

Sum driftskostnader                                                     3.226.626                              3.714.797

 

Driftsresultat                                                                    -464.483                               -255.203

Netto finanskostnader                                                     129.122                                 130.000

 

Sum ordinært årsresultat                                              -341.654                                 -125.203

Overført annen egenkapital                                           341.654                                  125..203

 

 

Balanse pr. 31.12.2020

Eiendeler

Anleggsmidler

Tomter, bygninger og fast eiendom                                                           3.336.467

Maskiner, anlegg og inventar                                                                         101.787

Sum anleggsmidler                                                                                        3.438.254

Omløpsmidler

Varelager og forskudd leverandører                                                                121.215

Kortsiktige fordringer                                                                                            84.000

Forsskuddsbet. kostnader og påløpte inntekter                                              45.888

Kontanter, bankinnskudd mv.                                                                            619.324

Sum omløpsmidler                                                                                              870.427

Sum eiendeler                                                                                                   4.308.682

 

Egenkapital

Sum egenkapital                                                                                               -1.251.074

Annen langsiktig gjeld                                                                                      -2.866.647

Leverandørgjeld                                                                                                       -12.836

Skyldige offentlige avgifter                                                                                    -43.696

Sum kortsiktig gjeld                                                                                              -134.427

Sum gjeld og egenkapital                                                                                 -4.308.682

 

Sak 5 Fastsettelse av medlemskontingent 2021, styrets forslag

PRISER FOR MEDLEMMER AV TROMSØ GOLFKLUBB 2021
Alder Kategorier Kontingent 2021 Fritt spill Greenfee 18 hull Greenfee 9 hull Nye medlemmer – VTG 2021 inkl fritt spill. 2022 er fritt spill inkl i kontingent
0-12 Barn kr 750 kr 0 kr 0 kr 0 kr 750
13-19 Junior kr 1 250 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1 250
20-27 Ungdom – Student kr 2 100 kr 0 kr 0 kr 0 kr 2 100
28-66 Senior kr 3 250 kr 3 200 kr 295 kr 175 kr 3 050
67… Pensjonist kr 3 250 kr 1 700 kr 295 kr 175 kr 3 050
Ektefelle/ samboer kr 2 150 kr 1 800 kr 295 kr 175 kr 2 150
Familiemedlemsskap kr 6 500 kr 4 000 kr 0/200/295 kr 175 kr 5 000
(foreldre og barn under 20 år)
Fjernmedlem kr 1 250 kr 295 kr 175
Støttemedlem * kr 1 050

 

 

 

 

 

Greenfee gjestespillere kr 450,-

Greenfee samarbeidet med de Nord Norske klubbene fortsetter.

 

 

 

 

 

Brukernavn Passord