KØLLETILPASNING, REPARASJONER, NYE GREP
16. november 2020
KLUBBTUR TIL KRAGERØ RESORT 14-18. APRIL 2021 ER AVLYST
10. desember 2020
INFORMASJON FRA STYRET DESEMBER 2020

INFO FRA STYRET

Styret har avholdt 6 styremøter i 2020. I tillegg til dette har vi hatt økonomimøter og strategimøter.

På hvert styremøte informerer daglig leder styret om status ved driften av Tromsø Golfklubb. Dette for at vi skal få et innblikk i det daglige som skjer på anlegget. Dersom det da er behov for hjelp eller andre innspill bidrar styret med dette.

Økonomi er også en sak som står på sakslisten på hvert møte. Klubben har god kostnadskontroll og pr 31.10.2020 så har vi et resultat på pluss 100 000,-

Klubben har måtte utføre vedlikehold på klubbhuset som ga oss en stor utgift som ikke var budsjettert, men styret godkjente denne kostnaden fordi det var en nødvendig reparasjon på tak og takrenner.

Vi har hatt nedgang i inntekter som gjelder Salg reklame/ sponsor inntekter. Dette er noe som jobbes hardt med i 2021. Dersom noen av dere medlemmer kan bidra her så ber vi dere ta kontakt med Daglig leder Bjørn Sønsteby.

Det har vært en stor økning i inntekter på medlemskap, Dr-range, turneringer og proshop.

Banen har vært flott i år. Men styret vedtok at vi ville prøve å få hjelp utenfra til å finne ut hvordan vi kan få bedre og grønnere vekst ute på anlegget.  Les under informasjon:

I høst vedtok styret å forsøke å tilegne seg kunnskap om hvorfor planteveksten er så dårlig på fairwayene. Tanken er å se om det finnes rimelige tiltak som vil heve kvaliteten på først og fremst fairwayene. I den forbindelse ble NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi) Turfgrass Group kontaktet. NIBIO er en felles forskningsstiftelse av de nordiske golfforbundene med høykompetanse på etablering og skjøtsel av gress på golfbaner.

En forsker fra NIBIO befarte banen i oktober; det ble tatt jordprofiler og jordprøver av fairwayer og greener. Disse ble sendt til analyse hos Eurofins som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser.

I november mottok styret en rapport og svar på jordprøvene (rapporten kan ved interesse fås hos daglig leder).  Kort oppsummert er det flere årsaker til dårlig gressvekst, men hovedproblemet på fairwayene vurderes å være hardpakka og dårlig drenert silt/finsand som hindrer plantenes etablering, rotutvikling og vekst.  Tettpakket jord gjør at oksygenet forsvinner som da hindrer at gresset lager røtter. Det er røttene som bringer næringsstoffer ned i jorden som skaper vekstforhold – noe jordanalysene bekrefter. Analysen sier lave ph-verdier, lavt innhold av fosfor (P), lavt til middels innhold av plantetilgjengelig kalium (K), svært lavt innhold av plantetilgjengelig kalsium (Ca) og middels innhold av plantetilgjengelig magnesium (Mg). Alle disse er livsnødvendig for god plantevekst.

Styret har som et resultat av rapporten lyst å undersøke hvilke tiltak og ressurser som må til for å bedre vekstforholdene. Klubben har vært i kontakt med Tromsø Kommune som har bekreftet at kriteriene for å søke tippemidler hos Kulturdepartmentet for Rehabilitering av idrettsanlegg – er oppfylt. Et prosjekt som dette vil i en periode påvirke både deler av banens spillbarhet og klubbens økonomi. Dersom et slikt prosjekt skal gjennomføres er styret opptatt av at medlemmene i klubben stiller seg bak. Styret ønsker derfor å invitere alle medlemmer i TGK til et informasjon og- diskusjonsmøte – et møte hvor medlemmene har mulighet å komme med meninger og innspill. Vi vil komme nærmere tilbake på sted og tidspunkt for møtet.

Dr-range i Kroken ved Alpinanlegget – Det har vært kontakt med Tromsø Alpinklubb for å se på muligheter for dr-range i alpinbakken.

Dette ble svært godt mottatt av alpinklubben som da jobbet med innhold for en planlagt aktivitetspark ved anlegget. Dr-range ble tatt med i denne planen og uttalelsen ble sendt kommunen. Dette ble lagt fram også for Kroken Bydelsråd i juni.

Det vil være alpinklubben som drifter dette, men vi samarbeider om å finne priser på det som gjelder en dr-range.

Pr nå er det stillstand i dette prosjektet da det er uvisshet om videre drift for alpinklubben. De vet ikke hvem som skal drifte anlegget er siste informasjon vi har fått. Saken følges opp når vi får svar på dette.

Strategi TGK – styret og daglig leder har hele høsten jobbet med en strategiplan for klubben. Det har vært lagt ned en stor jobb med dette. Det er laget et styringsdokument som styret og daglig leder vil følge opp på hvert styremøte.

Tromsø Golfklubbs hovedmål er blitt satt til:

Tromsø Golfklubb skal tilby sine medlemmer og gjester en bane av god kvalitet og yte en service hvor alle skal føle seg velkommen. Klubben skal ha en sunn økonomi som innebærer stabile inntekter, lav gjeld og god likviditet.

Vi vil lage flere komiteer som vi ønsker å få medlemmene til å bidra i. Vi ønsker én person som leder av disse komitéene:

Dugnadskomité, Turneringskomité og Sport og Bane komité.

 

Mvh

Styret i Tromsø Golfklubb

Monica Wara

Styreleder

Brukernavn Passord